Dansschool Het Danskwartier Den Haag. Peuterdans, Kleuterdans, Streetjazz, Modernjazz, Moderne dans of klassiek ballet breakdance dansles

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HET DANSKWARTIER DEN HAAG

Gevestigd aan de van Hoornbeekstraat 65a ’s-Gravenhage, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50280759

 

Algemeen:

·            Het dansseizoen loopt van september t/m juni.

·            Na het volgen van een proefles horen we graag of je wilt inschrijven. Plaatsing in de les gaat op volgorde van inschrijving vol=vol

·            Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn voor de les om de les rustig te laten beginnen. De warming up werkt blessure preventief en is daarom onmisbaar.

·            In de studio mogen geen buitenschoenen gedragen worden.

·            Tijdens de lessen is de kleding uit de kledingvoorschriften verplicht. Deze kledingvoorschriften vind je op onze website: https://www.danskwartierdenhaag.nl/kledingvoorschriften/ 

·            Voor jouw eigen veiligheid zijn kauwgom en sieraden verboden tijdens de dansles.

·            Tijdens de lessen kunnen foto's en filmopnames gemaakt worden voor publicitaire doeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit laten weten via info@danskwartierdenhaag.nl.

·            Alleen (potentiële) leerlingen hebben toegang tot de les. Bij een proefles kan 1 van de ouders in overleg met de docent een gedeelte van de les bijwonen. Tijdens kijklessen, die minimaal 1x per       jaar worden georganiseerd, kan een hele les door de ouder(s) bijgewoond worden.

·            Belangrijke informatie wordt gedeeld via website, email, facebook en sms/whatsapp. Het is belangrijk wijzigingen in N.A.W.-gegevens zo snel mogelijk door te geven. Op die manier komt alle belangrijke informatie terecht bij het juiste adres. Volg de facebookpagina en instagrampagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. www.facebook.nl/danskwartierdenhaag https://www.instagram.com/danskwartierdenhaag

·            Bij afwezigheid van een leerling tijdens de danslessen ontvangen wij graag een afmelding via onze ledenpagina. Dit geeft in geen geval recht tot restitutie van het lesgeld.

 

Artikel 1. Inschrijving

1.         Inschrijving geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier door een meerderjarige. Indien de leerling de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient de inschrijving van de leerling te geschieden door diens ouder of voogd. De ouder of voogd treedt in dat geval op als wederpartij bij de overeenkomst met Het Danskwartier en is verantwoordelijk voor het nakomen van de daaruit voortvloeiende betalings- en overige verplichtingen.

2.         De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.     Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst, huidige leerlingen hebben tot 1 juli voorrang op nieuwe leerlingen.

4.         Bij inschrijving is de wederpartij eenmalig een bedrag ad € 15,- aan inschrijfkosten verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste betaling geïncasseerd.

5.         Kennelijke fouten of verschrijvingen in aanbiedingen van Het Danskwartier Den Haag, binden Het Danskwartier Den Haag niet.

6.         De wederpartij stemt ermee in dat de persoonsgegevens (waaronder naam, geboortedatum en adres) van zowel de wederpartij als de leerling, ten behoeve van wie de inschrijving geschiedt, door Het Danskwartier in haar administratie en database worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Deze gegevens zullen door Het Danskwartier niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Het Danskwartier.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

1.         De overeenkomst tussen Het Danskwartier Den Haag en de wederpartij is geldig tot wederopzegging. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving, zoals op het inschrijfformulier vermeld.

2.         De periode van inschrijving wordt na 1 jaar automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging tegen het verstrijken van de overeengekomen duur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.        Na 1 jaar wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur. De overeenkomst is vanaf dat moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 3. Betaling

 

1.         Het lesgeld dient jaarlijks of in termijnen te worden voldaan. Betaling geschiedt door middel van automatische of eenmalige incasso, waartoe de wederpartij Het Danskwartier machtigt. Bij betaling in 3 termijnen wordt het lesgeld omstreeks 30 augustus  (4 maanden), 30 december  (3 maanden) en 30 maart  (3 maanden) geïncasseerd. Bij jaarlijkse betaling is dit omstreeks 30 augustus.

2.        Wijzigingen van IBAN en/of N.A.W.-gegevens dienen onverwijld per mail naar info@danskwartierdenhaag.nl te worden doorgegeven.

3.        Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen ontheft de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor de wederpartij niet het recht op enige restitutie, verrekening of vermindering van het lesgeld.

4.        Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming naar rato berekend. Ook indien een leerling tussentijds instroomt is de wederpartij een bedrag ad €15,- aan inschrijfkosten verschuldigd.

5.        Indien de wederpartij Het Danskwartier heeft gemachtigd tot het automatisch incasseren van (termijn)betalingen, dient de wederpartij telkens te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening zodat de betalingen plaats kunnen vinden.

6.        Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de opgegeven rekening, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

7.        De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Het Danskwartier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de wederpartij. In dat geval is de wederpartij een vergoeding verschuldigd. Indien de werkelijk door Het Danskwartier Den Haag gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

8.       Eenmaal verrichtte betalingen worden niet aan de wederpartij gerestitueerd, tenzij Het Danskwartier Den Haag hiertoe op grond van een wettelijke bepaling gehouden zal zijn.

9.       Bij niet tijdige betaling of in geval van stornering is de wederpartij tevens een bedrag aan €10,- aan administratiekosten aan Het Danskwartier Den Haag verschuldigd.

10.   In geval van onterechte terugboeking van de incasso zullen hierbij horende de bankkosten (€60,-) worden verhaald. Dit bedrag komt bovenop de administratiekosten.

11.     Mocht het lesgeld na een maand na eerste incassering nog niet zijn voldaan zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de door deze ontzegging gemiste lessen (kosteloos) in te halen.

12.      Het Danskwartier Den Haag behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (sept. – juni) te indexeren.

 

Artikel 4. Kortingsregelingen

 

Het Danskwartier hanteert een drietal kortingsregelingen:

1.         Extra les: Indien een leerling meer dan 1 dansles volgt (bijvoorbeeld klassiek ballet en modern jazz) dan heeft de wederpartij bij een tweede en elke daaropvolgende dansles recht op 15 % korting op het lesgeld van de betreffende dansles.

2.        Gezinskorting: er geldt een gezinskorting (per gezin) van 10% op elk volgend gezinslid wonend op hetzelfde adres dat wordt ingeschreven voor de danslessen van Het Danskwartier. 

3.        Jaarkorting: er geldt een eenmalige jaarkorting (per gezin) van het totaal verschuldigde lesgeld bij het vooruitbetalen van het totale bedrag voor 1 seizoen. Het volledige lesgeld dient in dat geval te kunnen worden geïncasseerd voor 1 september, in geval van stornering komt de korting te vervallen en dient de wederpartij alsnog het volledige bedrag te voldoen.

4.     Kortingen zijn niet toepasbaar op korte cursussen en spitzenlessen

5.     Extra les korting en gezinskorting kunnen niet worden gecombineerd

Artikel 5. Lesuitval

1.         Het Danskwartier behoudt zich het recht voor om 3 lessen per seizoen te laten vervallen, indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier een inhaal les tegenover staat en zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn.

2.         Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Het Danskwartier meer dan 3 lessen achtereenvolgend niet in staat is de betreffende dansles(sen) te geven draagt Het Danskwartier – voor zover mogelijk – zorg voor vervanging of een inhaalmoment van de les. Het Danskwartier zal zich inspannen een vervanger aan te wijzen waarvan de kwaliteit en professionaliteit vergelijkbaar is met die van de oorspronkelijke docent.

3.        Wanneer er 3 lessen of meer (van dezelfde groep) in een seizoen uitvallen heeft de leerling recht op restitutie van de vervallen lessen. Het uitvallen van een les wil zeggen dat deze niet wordt gegeven door een andere docent of op een later moment alsnog en zonder extra kosten kunnen worden ingehaald.

4.    In geval van langdurige overmacht waarbij danslessen niet mogelijk zijn in de dansstudio door bijvoorbeeld een pandemie worden de lessen op een alternatieve manier aangeboden. De online lessen en/of offline lessen buiten vervangen dan de lessen in de studio. Het Danskwartier Den Haag zal er alles aan doen om de lessen door te laten gaan binnen de geldende regelgeving. Het volgen van de lessen is voor eigen risico.

 

Artikel 6. Opzegging

1.        Opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk per mail (info@danskwartierdenhaag.nl) met het sturen van het daartoe bestemde opzegformulier. Het opzegformulier is verkrijgbaar via de mail.

2.        De periode van inschrijving wordt na 1 jaar automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging tegen het verstrijken van de overeengekomen duur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

3.        Indien de wederpartij nalaat het abonnement tijdig op te zeggen, zal de overeenkomst automatisch worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur. De overeenkomst is na 1 jaar per dag opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4.        Tussentijdse opzegging van abonnement is niet mogelijk. Alleen bij een langdurige blessure (doktersverklaring overleggen), zwangerschap of verhuizing buiten de gemeente, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Daarnaast kan het lidmaatschap in onderling overleg worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts, bijvoorbeeld in het geval letsel of ziekte. Hiervoor kan ook het opzegformulier gebruikt worden, na ontvangst geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.         De wederpartij en de leerling dienen zich ervan bewust te zijn dat het deelnemen aan dansles risico’s met zich meebrengt. Onder meer aanvaardt Het Danskwartier Den Haag geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door Het Danskwartier. Het Danskwartier geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.

2.         Zowel de wederpartij alsook de leerling verklaren bij deze dat de leerling volledig gezond is, althans voldoende om deel te nemen aan de danslessen zoals door Het Danskwartier Den Haag aangeboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts/fysiotherapeut).

3.        Indien de wederpartij of de leerling twijfelt over bepaalde risico’s of indien gewijzigde omstandigheden in de gezondheid van de leerling optreden, dient wederpartij Het Danskwartier hierover vóór aanvang van de volgende les/training op de hoogte te stellen.

4.        Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die als gevolg van deelname aan een dansles van Het Danskwartier ontstaan, komen voor eigen rekening en risico van de wederpartij en de leerling. Zowel de wederpartij als de leerling vrijwaart Het Danskwartier voor alle aanspraken, waaronder van derden, ter zake.

5.        Het Danskwartier Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen of andere ongelukken op materieel gebied, die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Het Danskwartier.

 

Artikel 8. Overmacht

1.         Het Danskwartier Den Haag is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij, indien Het Danskwartier daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Het Danskwartier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Het Danskwartier Den Haag niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Het Danskwartier komt.

2.         Het Danskwartier Den Haag kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van de wederpartij worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3.         Voor zover Het Danskwartier Den Haag ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het Danskwartier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 9. Wijziging van algemene voorwaarden

Het Danskwartier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, mits Het Danskwartier de voorgenomen wijzigingen uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de wijzigingen aankondigt bij de wederpartij. Indien de wederpartij door de voorgenomen wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst met Het Danskwartier op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking treedt.