Corona protocol
Lees onderstaande richtlijnen goed door en kom voorbereid naar de les

(Nederlands)

 • Graag thuis omkleden, om de tijd in de kleedkamer zo kort mogelijk te houden.
 • Dansschoenen/balletschoenen pas binnen in de kleedkamer aantrekken, dit voorkomt beschadiging aan je dansschoenen/balletschoenen en aan onze dansvloer
 • Thuis naar het toilet We willen in de studio het toiletgebruik tot het minimale beperken.
  Na toiletgebruik goed je handen wassen, bij de daarvoor bestemde wasbak
 • Was je handen voor de les en indien gewenst kan dit ook aan het einde van de les
 • Ouders blijven buiten
  Kinderen afzetten bij de voordeur, DANSKLEDING AL AAN (tip: Vest/ joggingbroek erover) en graag MAKKELIJKE schoenen die ze zelf makkelijk aan en uit kunnen doen (laarsjes?) 
 • Bij jonge proeflessers mag 1 ouder mee naar binnen. (maximaal 2 ouders binnen) De ouder mag 5-10 min blijven kijken, graag een mondkapje op.  Er mogen maximaal 2 volwassen binnen. Bij meer dan twee proeflessen kan het voorkomen dat u even buiten moet wachten.
 • Bij nieuwe groepen (zaterdag 14.00 uur) kunnen geen ouders kijken
 • Graag max. 5 min voor aanvang aanwezig zijn.
 • Leerlingen van 18 jaar en ouder houden binnen en buiten houden 1,5 meter afstand.
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts blijf dan thuis. Ook bij twijfel en (nog) geen uitslag van een coronatest blijf je thuis.
 • Heb je klachten die gerelateerd kunnen zijn aan het Corona virus of ben je positief getest meld je dan af voor de les en stuur een mail naar info@danskwartierdenhaag.nl
 • Ben je ziek, positief getest of wacht je op de uitslag? Stuur dan een e-mail naar info@danskwartierdenhaag.nl 
  In overleg met jou en het RIVM zal besloten worden wanneer je weer deel mag nemen aan de les. Wij volgen adviezen op die gegeven worden door het RIVM en zullen de maatregelen naleven die ons door het RIVM opgedragen worden.
 • Mocht je twijfelen of je wel of niet de les kunt volgen, stuur ook dan dan een e-mail naar info@danskwartierdenhaag.nl
 • Onze docenten zullen oplettender zijn tijdens de lessen, als leerlingen klachten vertonen zal contact opgenomen worden met de ouder/verzorger of word je (dringend) verzocht om naar huis te gaan. Tijdens alle lessen proberen we fysiek contact zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Tot slot houden wij rekening met de huidige maatregelen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
* Was je handen regelmatig (voor en na de les)
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
* Gebruik papieren zakdoekjes
* Geen handen schudden

Zodra er vervolgmaatregelen worden aangekondigd of er belangrijke wijzigingen toegepast gaan worden zullen we alle leden per e-mail op de hoogte houden.

(English)

 • Please change clothes at home to keep time in the dressing room as short as possible.
 • Only put on dance shoes / ballet shoes inside the dressing room, this will prevent damage to your dancing shoes / ballet shoes and our dance floor
 • Go to the toilet at home. We want to limit toilet use to a minimum in the studio. Wash your hands thoroughly after using the toilet at the appropriate sink
 • Wash your hands before class and if desired, this can also be done at the end of the class
 • Parents stay outside
 • Drop off the children at the front door, DANCE CLOTHES ALREADY ON (tip: onesie) and like EASY shoes that they can easily put on and take off themselves (crocks?). 
 • With young trial lessons, 1 parent is allowed to enter. (maximum 2 parents inside) The parent can watch for 5-10 minutes, please wear a mouth cap. A maximum of 2 adults are allowed in. With more than two trial lessons, you may have to wait outside.
 • Please be there max. 5 minutes before the start.
 • For 18 years and older, It is mandatory to keep 1.5 meters apart inside and outside the studio, this also applies in the dressing room.
 • We would like to ask everyone to be present in the studio a maximum of 5/10 minutes in advance.
 • If you have complaints such as a cold, cough, shortness of breath and / or fever, stay at home. You stay at home even in case of doubt and (yet) no result of a corona test.
 • If you have complaints that could be related to the Corona virus or if you have been tested positive, please sign out for the lesson and send an email to info@danskwartierdenhaag.nl
 • Are you sick, tested positive or are you waiting for the results? Send an email to info@danskwartierdenhaag.nl
  In consultation with you and the RIVM, it will be decided when you can take part in the class again. We follow the advice given by the RIVM and will comply with the measures that are assigned to us by the RIVM.
 • If you are unsure whether or not you can take the class, please also send an email to info@danskwartierdenhaag.nl
 • Our teachers will be more attentive during the lessons, if students show complaints, the parent / carer will be contacted or you will be (urgently) requested to go home. During all lessons we try to avoid physical contact as much as possible.
  Finally, we take into account the current measures of the RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)
 • The most important measures you can take to prevent the spread of the coronavirus:
  * Wash your hands regularly (before and after class)
  * Cough and sneeze into the inside of your elbow
  * Use tissue paper
  * Don't shake hands As soon as follow-up measures are announced or important changes are going to be implemented, we will keep all members informed by email.


Onze studio heeft een nieuw ventilatiesysteem dat voldoet aan alle eisen zodat er gedanst kan worden in een fijne goed geventileerde studio.
We hanteren een maximum aantal leerlingen in de les.

 

Oppervlakken, deurklinken en de barre worden extra vaak schoongemaakt.